Субота, 18 Травня

Звернення Священного Синоду УПЦ до Президента України Володимира Зеленського

Звернення Священного Синоду УПЦ до Президента України Володимира Зеленського

Звернення Священного Синоду Української Православної Церкви

до Президента України Володимира Зеленського

від 20 березня 2023 року

Вельмишановний Володимире Олександровичу!

Звертаємось до Вас як глави Української держави, громадянами якої ми є, з надією, що наш голос буде почутий.

Українська Православна Церква, до якої належить багато мільйонів наших співгромадян, завжди виховувала і виховує паству любити свою Батьківщину, бути достойними громадянами своєї держави та гідно виконувати свої громадянські обов’язки. З початком вторгнення Російської Федерації на територію України наша Церква першою серед інших релігійних організацій рішуче засудила цю військову агресію і закликала своїх вірян стати на захист рідної землі. Велика кількість парафіян Української Православної Церкви нині перебуває у лавах Збройних Сил України та інших військових формувань. Силами парафій і монастирів надається матеріальна допомога військовослужбовцям, вимушеним переселенцям та іншим категоріям населення, які опинились у важких обставинах. Не припиняються поїздки наших священнослужителів із гуманітарними вантажами в міста і села, що особливо постраждали від війни. Позиція Української Православної Церкви є незмінною: ми відстоюємо територіальну цілісність і суверенітет нашої Держави та рішуче засуджуємо російську військову агресію проти України.

Сьогодні наша Держава як ніколи потребує єдності. Натомість, духовенство, чернецтво і віряни Української Православної Церкви на собі відчувають, як в Україні роздмухується полум’я протистояння на релігійному ґрунті. Вже тривалий час наша Церква потерпає від незаконних перереєстрацій громад, рейдерських захоплень храмів та дискредитації у засобах масової інформації з розповсюдженням великої кількості безпідставних звинувачень. Ці звинувачення не відповідають дійсності, проте слугують передумовою для дискримінації прав громадян України за релігійною ознакою та розмов про заборону Української Православної Церкви. У Верховній Раді України зареєстровано дев’ять законопроектів, які, всупереч принципу рівності релігійних організацій, направлені на те, щоб унеможливити діяльність Української Православної Церкви. Слід зазначити, що більшість цих проектів законів отримали негативні висновки від науково-експертного управління Верховної Ради України та містять велику кількість зауважень і застережень щодо покладених в їх основу порушень у царині таких конституційних прав громадян, як свобода совісті та віросповідання. Але важка ситуація в релігійній сфері критично погіршилася після того, як стало відомо, що державна влада має намір виселити нашу чернечу громаду з території Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври, яку монахи буквально підняли з руїн за тридцять п’ять років із моменту відновлення діяльності цього стародавнього монастиря.

З набуттям незалежності Українська держава стала повертати Церкві відібрані радянською владою храми та монастирі або надавати право користуватися ними. В основному це були зруйновані, занедбані та понівечені будівлі. Власними силами та коштами релігійні громади Української Православної Церкви відбудували ці святині та знову наповнили їх життям. Золотоверхі храми стали справжньою окрасою різних куточків України. Особливе місце серед відроджених святинь займає Києво-Печерська Лавра. Сьогодні Київська Лавра – це потужний релігійний, просвітницький та адміністративний центр, адже на її території звершує своє служіння більше двохсот монахів, навчається майже триста студентів академії і семінарії, а також знаходиться адміністративний центр Української Православної Церкви. Крім того, у Лаврі постійно проводиться потужна робота з надання гуманітарної допомоги всім, хто має в цьому потребу. Для кожного священнослужителя, монаха і вірянина Української Православної Церкви Києво-Печерська Лавра – це виплекана любов’ю безцінна святиня. Саме тому звістка про безпідставне позбавлення Української Православної Церкви права перебувати у Києво-Печерській Лаврі викликала велику хвилю обурення серед наших вірян. З кожним днем ми отримуємо все більшу кількість звернень про необхідність захисту наших святинь і нашого законного права й надалі оберігати їх.

Високоповажний пане Президенте! Українська держава з початку становлення незалежності намагалася імплементувати у національне законодавство постулати щодо свободи віросповідання, проголошені у міжнародно-правових актах. Без свободи віросповідання як законодавчо гарантованого права особистості вільно, без зовнішнього примусу обирати, сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати жодної, вбачається неможливою побудова демократичного суспільства у незалежній державі, тим більше коли Україна стоїть на шляху до європейської інтеграції. Тому шанобливо звертаємось до Вас як глави Держави і гаранта дотримання норм Конституції України — забезпечити конституційне право на свободу совісті та віросповідання для вірян Української Православної Церкви, не допустити прийняття антиконституційних законів проти Церкви, що перебувають на розгляді у Верховній Раді України, а також зробити все належне, щоб духовенство, чернецтво і віряни Української Православної Церкви могли і надалі звершувати своє служіння у Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі.

За дорученням Священного Синоду Української Православної Церкви

З глибокою повагою

ОНУФРІЙ,

МИТРОПОЛИТ КИЇВСЬКИЙ І ВСІЄЇ УКРАЇНИ,

ПРЕДСТОЯТЕЛЬ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ

Обращение Священного Синода УПЦ к Президенту Украины Владимиру Зеленскому

Обращение Священного Синода УПЦ к Президенту Украины Владимиру Зеленскому

Обращение Священного Синода Украинской Православной Церкви

к Президенту Украины Владимиру Зеленскому

от 20 марта 2023 года

Многоуважаемый Владимир Александрович!

Обращаемся к Вам как к главе Украинского государства, гражданами которого мы являемся, с надеждой, что наш голос будет услышан.

Украинская Православная Церковь, к которой принадлежат многие миллионы наших сограждан, всегда воспитывала и воспитывает паству любить свою Родину, быть достойными гражданами своего государства и достойно исполнять свои гражданские обязанности. С началом вторжения Российской Федерации на территорию Украины наша Церковь первой среди других религиозных организаций решительно осудила эту военную агрессию и призвала своих верующих стать на защиту родной земли. Большое количество прихожан Украинской Православной Церкви сейчас находится в рядах Вооруженных Сил Украины и других военных формирований. Силами приходов и монастырей оказывается материальная помощь военнослужащим, вынужденным переселенцам и другим категориям населения, которые оказались в трудных обстоятельствах. Не прекращаются поездки наших священнослужителей с гуманитарными грузами в города и села, особенно пострадавшие от войны. Позиция Украинской Православной Церкви неизменна: мы отстаиваем территориальную целостность и суверенитет нашего государства и решительно осуждаем российскую военную агрессию против Украины.

Сегодня наше государство как никогда нуждается в единстве. Однако духовенство, монашество и верующие Украинской Православной Церкви на себе чувствуют, как в Украине раздувается пламя противостояния на религиозной почве. Уже длительное время наша Церковь страдает от незаконных перерегистраций общин, рейдерских захватов храмов и дискредитации в средствах массовой информации с распространением большого количества безосновательных обвинений. Эти обвинения не соответствуют действительности, однако служат предпосылкой для дискриминации прав граждан Украины по религиозному признаку и разговоров о запрете Украинской Православной Церкви. В Верховной Раде Украины зарегистрировано девять законопроектов, которые, вопреки принципу равенства религиозных организаций, направлены на то, чтобы сделать невозможной деятельность Украинской Православной Церкви. Следует отметить, что большинство этих проектов законов получили негативные выводы от научно-экспертного управления Верховной Рады Украины и содержат большое количество замечаний и предостережений относительно положенных в их основу нарушений в области таких конституционных прав граждан, как свобода совести и вероисповедания. Но тяжелая ситуация в религиозной сфере критически ухудшилась после того, как стало известно, что государственная власть намерена выселить нашу монашескую общину с территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, которую монахи буквально подняли из руин за тридцать пять лет с момента восстановления деятельности этого древнего монастыря.

С обретением независимости Украинское государство стало возвращать Церкви отобранные советской властью храмы и монастыри или предоставлять право пользоваться ими.

В основном это были разрушенные, заброшенные и изуродованные здания. Собственными силами и средствами религиозные общины Украинской Православной Церкви отстроили эти святыни и снова наполнили их жизнью. Златоверхие храмы стали настоящим украшением разных уголков Украины. Особое место среди возрожденных святынь занимает Киево-Печерская Лавра. Сегодня Киевская Лавра – это мощный религиозный, просветительский и административный центр, ведь на ее территории совершает свое служение более двухсот монахов, учится почти триста студентов академии и семинарии, а также находится административный центр Украинской Православной Церкви. Кроме того, в Лавре постоянно проводится мощная работа по оказанию гуманитарной помощи всем, кто в этом нуждается. Для каждого священнослужителя, монаха и верующего Украинской Православной Церкви Киево-Печерская Лавра – это взлелеянная любовью бесценная святыня. Именно поэтому известие о безосновательном лишении Украинской Православной Церкви права находиться в Киево-Печерской Лавре вызвало большую волну возмущения среди наших верующих. С каждым днем мы получаем все большее количество обращений о необходимости защиты наших святынь и нашего законного права и в дальнейшем оберегать их.

Достопочтенный господин Президент! Украинское государство с начала становления независимости пыталось имплементировать в национальное законодательство постулаты о свободе вероисповедания, провозглашенные в международно-правовых актах. Без свободы вероисповедания как законодательно гарантированного права личности свободно, без внешнего принуждения выбирать, исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, представляется невозможным построение демократического общества в независимом государстве, тем более когда Украина стоит на пути к европейской интеграции. Поэтому уважительно обращаемся к Вам как главе государства и гаранту соблюдения норм Конституции Украины – обеспечить конституционное право на свободу совести и вероисповедания для верующих Украинской Православной Церкви, не допустить принятия антиконституционных законов против Церкви, находящихся на рассмотрении в Верховной Раде Украины, а также сделать все необходимое, чтобы духовенство, монашество и верующие Украинской Православной Церкви могли и в дальнейшем совершать свое служение в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре.

По поручению Священного Синода Украинской Православной Церкви

С глубоким уважением

ОНУФРИЙ,

МИТРОПОЛИТ КИЕВСКИЙ И ВСЕЯ УКРАИНЫ,

ПРЕДСТОЯТЕЛЬ УКРАИНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ